e-Pozwy


program do tworzenia i kierowania pozwów do EPU

Zawiera następujące moduły:


Moduły podstawowe

    Pozwy nowe - tworzenie pozwów do e-sądu

    Pozwy złożone - informacje o treści pozwów i przebiegu spraw

    Długi - rejestracja i rozliczanie należności


Moduły dodatkowe

    Egzekutor - zarządzanie procesem windykacji

    Wezwania - do zapłaty

    Podgląd przez WWW - internetowy dostęp klientów do swoich spraw

    Specjaliści - nadawanie szczegółowych praw dostępu

    Status w e-Sądzie pobranie z e-Sądu nakazów, orzeczeń, w tym o nadaniu klauzuli wykonalności.

    Import pełnego pozwu (w budowie) - import kompletnego pozwu opracowanego w innym programie


Pozwy nowe

moduł przeznaczony do tworzenia pozwów, lokowania ich w paczkach oraz internetowego składania w e-sądzie. Umożliwia złożenie pozwów pojedynczych jak i wielu pozwów w paczkach. Rozbudowany system wspomagania pracy użytkownika zapewnia bardzo dużą automatyzację procesu, dzięki której w większości wypadków przygotowanie pozwu zajmuje kilkanaście minut.

Najważniejsze funkcje tego modułu to:

- automatyczne tworzenie pozwów

- automatyczne tworzenie uzasadnień

- automatyczne naliczanie skapitalizowanych odsetek
- umieszczanie pozwów w paczkach
- przemieszczanie pozwów między paczkami

- wysyłka pozwów do e-sądu


Automatyczne tworzenie e-pozwów pozwala na natychmiastowe wstawianie informacji z danych sprawy lub z gotowych list:

- danych powodów

- danych pozwanych

- wysokości długów
- wysokości dokonanych spłat

- żądań zapłaty właściwych odsetek

- opisów dowodów (stwierdzany fakt oraz opis/uzasadnienie)

Pozwala też na  automatyczne tworzenie uzasadnień zgodnych z wymaganiami EPU przy pomocy  generatora uzasadnień (patrz niżej) oraz przygotowanych przez użytkownika list.

Przy żądaniu skapitalizowanych odsetek program umożliwia automatyczne ich wyliczenie na dzień wniesienia pozwu, niezależnie od dnia przygotowania pozwu.

Program zawiera gotowe oraz tworzone przez użytkowników listy standardowych opisów dowodów, danych powodów i pozwanych, uzasadnień, sposobów naliczania odsetek itp  wykorzystywane przy sporządzaniu każdego z fragmentów pozwów. Jednorazowe wpisanie  tego rodzaju informacji powoduje umieszczenie ich na listach wyboru skąd mogą być szybko wykorzystane w następnych pozwach.

Program współpracuje z bazami danych założonymi w module Długi pobierając z nich informacje niezbędne do automatycznego sporządzenia pozwu takie jak dane powoda i pozwanego, wielkość zobowiązań, terminy płatności, zapłaty (również ratalne) itp.
Moduł Długi umożliwia automatyczny import długów z  programów księgowych, windykacyjnych itp.

Moduł Pozwy nowe może też działać samodzielnie - w takim wypadku dane do pozwu wpisywane są bezpośrednio w tym module.

Generator uzasadnień

jest częścią modułu: Pozwy nowe. Pozwala na automatyczne tworzenie kompletnych uzasadnień, zgodnych z wymaganiami EPU.

Wiadomo, że pisanie uzasadnień stanowi najbardziej czasochłonną i skomplikowaną pracę przy sporządzaniu pozwu w EPU. Generator uzasadnień pozwala w ciągu kilku minut sporządzić całe, często skomplikowane uzasadnienie, nawet w przypadkach, gdy jest wiele wierzytelności, niektóre zostały zaspokojone w części, a dodatkowo powód żąda odsetek skapitalizowanych.

Generator wykorzystuje dane o wierzytelnościach i ewentualnych wpłatach znajdujące się w module Długi i na tej postawie sporządza pełne uzasadnienie, pytając wcześniej użytkownika o kilka elementarnych informacji nt długu, tj o rodzaj umowy (kupna-sprzedaży, o roboty budowlane, najmu, świadczenia usług itp), rodzaj dokumentów dłużnych, sposób dobrowolnego wezwania do zapłaty itp.
Informacje te wprowadzane są prostymi kliknięciami.

W ten sposób powstaje kompletne uzasadnienie - można je skorygować w każdym z elementów, ale nie ma takiej potrzeby, bo dokładnie spełnia wymagania EPU.


Pozwy złożone

to  moduł przeznaczony do śledzenia przebiegu spraw w e-sądzie. Moduł umożliwia:

- błyskawiczne odszukanie każdej sprawy

- filtrowanie spaw wg różnych kryteriów
- przypomnienia treści złożonego pozwu itp

- kontrolę przebiegu każdej sprawy w e-sądzie


Długi

to moduł przeznaczony do:

- gromadzenia danych do e-pozwów
- wewnętrznego zakładania spraw 

- zarejestrowania w programie długów i zobowiązań (także wymagalnych w ratach)

- importu danych dłużników i długów z programów księgowych lub windykacyjnych

- rozliczania wpłat, także częściowych

- automatycznego obliczania należnych odsetek

- ochrony przed przeterminowaniem roszczenia


Moduły dodatkowe

Moduły indywidualnie dołączane do programu, na specjalne zamówienie


Egzekutor

to  moduł służący do zarządzania procesami windykacji. Dobrze przeprowadzona windykacja na pierwszym etapie to najszybsze i najpewniejsze odzyskanie należności. Egzekutor zawiera wszystkie funkcje niezbędne do sprawnego prowadzenia i pomyślnego zakończenia windykacji na etapie polubownym:

- terminarz czynności windykacyjnych

- system nadzoru terminowego wykonywania harmonogramu

- panel aktywnego planowania procesów windykacyjnych

- rejestr przebiegu kontaktów z klientem

- informacje o długu i odsetkach na dany dzień

- wskaźnik terminu przedawnienia z alarmem

- system automatycznych kontaktów telefonicznych VOiP

- standaryzowane oceny wyniku kontaktów


Wezwania

to moduł ściśle współpracujący z Egzekutorem. Jest przeznaczony do automatycznego tworzenia wezwań do zapłaty w różnych formach.

Zawiera gotowe wzory wezwań do zapłaty, tak zredagowane, aby można było ich formę grzecznościową dobrać do okoliczności:  od eleganckiej i uprzejmej formy w stosunku do klientów rokujących na przyszłość do bardzo ostrej i groźnej.

Moduł zawiera też dokumenty pozwalające na zabezpieczenie długu, a nawet przywrócenie wymagalności dla długów przedawnionych. 

Wezwania  generowane są automatycznie, natychmiast po wyborze typu dokumentu, bez konieczności  ręcznego wpisywania jakichkolwiek informacji.
Korzystanie z modułu Wezwania z oczywistych względów wymaga wprowadzenia informacji o wielkości i podstawie długu oraz  otrzymanych wpłatach. Dane te, bez żadnej dodatkowej pracy wykorzystywane są przy składaniu pozwu w EPU.


Podgląd przez WWW - internetowy dostęp klientów do swoich spraw

Umożliwia klientom internetowy wgląd w proces windykacji swoich spraw. Po zalogowaniu się do systemu pojawia się pulpit, na którym znajduje się lista spraw zleconych firmie windykacyjnej, a po wybraniu jednej ze spraw pojawiają się informacje dotyczące tej sprawy:

- nazwa i dane dłużnika

- rozliczenie należności: wartość faktury, wysokość długu, spłat, odsetek itp

- przebieg działań windykacyjnych

- informacja o zbliżającym przedawnieniu

a także możliwość natychmiastowego wysłania informacji/pytania do firmy windykacyjnej w danej sprawie

Moduł ten może być też wykorzystywany kontroli procesów windykacji przez nadzór i zarząd firmy, również  w wersji W programu przeznaczonej do użytku własnego.


Specjaliści - nadawanie szczegółowych praw dostępu

Moduł ten umożliwia administratorowi nadawanie pracownikom chronionych hasłem praw dostępu do:

- poszczególnych modułów

- grup prowadzonych spraw

- funkcji

- raportów

- zarządzania prawami dostępu itp

System ten jest znacznie bardziej zaawansowany niż stosowane w wersji podstawowej logowanie do programu przez poszczególnych pracowników.


Import - import z innego programu (windykacyjnego itp) wszystkich informacji niezbędnych do złożenia pozwu - stron, pełnomocnika, roszczeń, innych żądań, uzasadnienia, dowodów itp. Moduł niezbędny do składania pozwów opracowanych w innych programach. Import jest dokonywany w bardzo prosty sposób z excela lub z plików typu: .db, .dbf  albo .csv.Nie każda wersja programu zawiera wszystkie opisane funkcje

Producent zastrzega sobie prawo do zmian zawartości i funkcji programu